در این صفحه شما میتوانید اخبار پزشکی را مشاهده کنید.

اخبار روز یکشنبه 11 / 08/ 1399

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی

زمان برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه

زمان برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه پزشکی

اخبار روز شنبه 10 / 08/ 1399

زمان آزمون کتبی پذیرش دستیاری فوق تخصصی بالینی پزشکی

زمان آزمون کتبی پذیرش دستیاری فوق تخصصی بالینی پزشکی

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی بورد تخصصی

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی بورد تخصصی

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ