🔶آیا از مزایای کتب مرور سریع موسسه رهپویان شریف اطلاع دارید:
کتب مرور سریع موسسه رهپویان مناسب برای داوطلبینی است که فرصت کمی برای مطالعه دارند
از ویژگی های کتب مرور سریع رهپویان شریف به موارد زیر می توان اشاره کرد
✅ چکیده نکات مهم رفرنس
✅ درج الگورتیم های مهم
✅ مرور رفرنس در بازه زمانی کوتاه
✅ کتاب با ابعاد کوچک و قابل حمل