پشتیبان افقی-01

به طرح عضویت پیشتاز هدف خوش آمدید.

لطفا فرم نیازسنجی مطالعاتی خود را پر کنید.

زمان مورد نیاز کمتر از 30 ثانیه!

فرم نیازسنجی برنامه مطالعاتی

اطلاعات فردی
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی
برنامه‌ریزی مطالعاتی شما برای آمادگی در آزمون ارتقاء چگونه است؟
در صورت تمایل به استفاده از برنامه‌ آموزشی موسسه رهپویان شریف چقدر فرصت مطالعه روزانه دارید؟
فواصل زمانی مدنظرتان جهت تماس واحد پشتیبانی به چه صورت می‌باشد؟
شیوه‌ی انتخابی شما جهت ارتباط با بخش پشتیبانی کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟