کتب سیمیا

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

سری کتب سیمیا ( گنجینه سوالات آمادگی آزمون های فوق تخصص )

 

کتب سیمیا ؛ که شامل گنجینه سوالات طبقه بندی شده سالهای قبل آزمون های فوق تخصصی جهت آمادگی برای دانشنامه فوق تخصصی می باشد که در اختیار داوطلبان عزیز قرار می گیرد .

 

معرفی کتب