پادکست های رایگان دکتر صدیق

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

مجموعه پادکست های رایگان دکتر صدیق

پادکست 1 – دکتر صدیق – قسمت اول: Recent Memory 

پادکست 2 – دکتر صدیق – قسمت دوم: Recent Memory 

پادکست 3 – دکتر صدیق – قسمت سوم: Recent Memory

پادکست 4 – دکتر صدیق – قسمت چهارم: Recent Memory 

پادکست 5 – دکتر صدیق – قسمت پنجم: Recent Memory 

پادکست 6 – دکتر صدیق – قسمت ششم: Recent Memory 

پادکست 7 – دکتر صدیق – قسمت هفتم: نقشه مطالعه 

پادکست 8 – دکتر صدیق – قسمت هشتم: نقشه مطالعه 

پادکست 9 – دکتر صدیق – قسمت نهم: نقشه مطالعه 

پادکست 10 – دکتر صدیق – قسمت دهم: چگونه اشتباهات خود را در آزمون های پزشکی کاهش دهیم؟ 

پادکست 11 – دکتر صدیق – قسمت یازدهم: تست زنی

پادکست 12 – دکتر صدیق – قسمت دوازدهم: سطح بندی سوالات ارتقا و بورد و نحوه تشخیص آنها

پادکست 13 – دکتر صدیق – قسمت پایانی