پادکست دکتر شریف برای موفقیت

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

مجموعه پادکست های دکتر شریف برای موفقیت

پادکست 1 – دکتر شریف – اهمیت پادکست های 2020

پادکست 2 – دکتر شریف – ⁣اثر پیگمالیون Pigmalion Effect

پادکست 3 – دکتر شریف – اهمیت انگیزاننده های درونی

پادکست 4 – دکتر شریف – توسعه فردی یا Self Development

پادکست 5 – دکتر شریف – تئوری push و pull در ایجاد انگیزه

پادکست 6 – دکتر شریف – چالش مقیاس – چگونگی مطالعه مطالب با حجم بالا

پادکست 7 – دکتر شریف – قسمت اول – تفکر در حال رشد Growth Mindset

پادکست 8 – دکتر شریف – قسمت دوم – تفکر در حال رشد Growth Mindset

پادکست 9 – دکتر شریف – قسمت سوم – تفکر در حال رشد Growth Mindset

پادکست 10 – دکتر شریف – قسمت چهارم – تفکر در حال رشد Growth Mindset

پادکست 11 – دکتر شریف – قسمت پنجم – تفکر در حال رشد Growth Mindset

پادکست 12 – دکتر شریف – مزیت کار تیمی در آمادگی آزمونهای با حجم بالا

پادکست 13 – دکتر شریف – ورود به عرصه learning zone بخش اول

پادکست 14 – دکتر شریف – ورود به عرصه learning zone بخش دو

پادکست 15 – دکتر شریف – ورود به عرصه learning zone بخش سوم

پادکست 16 – دکتر شریف – تمرین آگاهانه Deliberate Practice

پادکست 17 – دکتر شریف – مهارت نرم ، نیاز امروز بقای فردا

پادکست 19 – دکتر شریف – مدیریت زمان بخش اول

پادکست 20 – دکتر شریف – مدیریت زمان بخش دوم

پادکست 18 – دکتر شریف – سه عامل اصلی مقصد، راه و سنجش

پادکست 21 – دکتر شریف – مدیریت زمان بخش سوم

پادکست 22 – دکتر شریف – مهارت تمرکز

پادکست 23 – دکتر شریف – مدیریت انرژی را جایگزین مدیریت زمان کنیم

پادکست 24 – دکتر شریف – خصوص فواید یادگیری گروهی