021-66908000

مشخصات اجمالی :

قیمت تمام شده

1,800,000 تومان

پرداخت آنلاین

ارسال سریع

تضمین کیفیت

توضیحات

رهبورد رشته طب فیزیک

رهبورد رشته طب فیزیک از سری محصولات رهپویان شریف است که مجموعه ای از 23 ساعت ویدئو و پادکست است که توسط اساتید، مولفین و رتبه های برتر در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی جامعه پزشکی کشورمان ارائه شده است.

طول این ویدئو، پادکست ها و مباحث آن با توجه به نیاز، توسط رتبه های برتر مشخص شده است و تلاش شده است که به مهم ترین و در عین حال کاربردی ترین مباحث رفرنس های اصلی پرداخته شود.

این مجموعه و محتوای آن به هیچ عنوان رفرنس خوانی نیست و تلاش شده است که تمامی مباحث به صورت مفهومی و کاملا روان توضیح داده شود، علاوه بر این مجموعه رهبورد شامل تحلیل جداول، الگوریتم ها و تصاویر جهت مطالعه داوطلبان گرامی است.

زنان 3: اصول اولیه جراحی زنان عنوان فصل کتاب نام استاد زمان فایل نوع فایل
طب فیزیک 3: طب الکترودیاگنوز  3 022: Hereditary Neuropathies خانم دکتر مرتضوی 30:13 فیلم
طب فیزیک 1: طب الکترودیاگنوز 1 003: Instrumentation خانم دکتر بلندنظر 28:59 فیلم
طب فیزیک 1: طب الکترودیاگنوز 1 004: Peripheral Nervous System’s Reaction to Injury خانم دکتر مرتضوی 22:46 فیلم
طب فیزیک 1: طب الکترودیاگنوز 1 005: Nerve Conduction Studies خانم دکتر مرتضوی 37:06 فیلم
طب فیزیک 1: طب الکترودیاگنوز 1 007: Needle Electromyography خانم دکتر مرتضوی 32:28 فیلم
طب فیزیک 1: طب الکترودیاگنوز 1 013: Chemical Denervation خانم دکتر مرتضوی 26:49 فیلم
طب فیزیک 2: طب الکترودیاگنوز  2 016: Disorders Affecting Motor Neurons خانم دکتر مرتضوی 24:16 فیلم
طب فیزیک 2: طب الکترودیاگنوز  2 017: Focal Cranial Neuropathies خانم دکتر مرتضوی 26:56 فیلم
طب فیزیک 10: آناتومی 001: ارگان های بدن خانم دکتر مرتضوی 13:21 فیلم
طب فیزیک 10: آناتومی 003: پشت خانم دکتر مرتضوی 15:14 فیلم
طب فیزیک 10: آناتومی 005: سر،گردن و تنه خانم دکتر مرتضوی 29:02 فیلم
طب فیزیک 3: طب الکترودیاگنوز  3 023: Acquired Neuropathies خانم دکتر بلندنظر 01:04:52 فیلم
طب فیزیک 4: طب الکترودیاگنوز  4 028: Acquired Myopathies خانم دکتر مرتضوی 44:49 فیلم
طب فیزیک 5: طب فیزیکی و توانبخشی برادوم1 002: History.and.Examination.of.the.Pediatric.Patient خانم دکتر مرتضوی 24:57 فیلم
طب فیزیک 5: طب فیزیکی و توانبخشی برادوم1 011: Upper.Limb.Orthoses خانم دکتر بلندنظر 25:29 فیلم
طب فیزیک 5: طب فیزیکی و توانبخشی برادوم1 013: Spinal.Orthoses خانم دکتر بلندنظر 16:52 فیلم
طب فیزیک 5: طب فیزیکی و توانبخشی برادوم1 026: Burns خانم دکتر مرتضوی 27:54 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 016: Rotator Cuff Tendinopathy خانم دکتر عبدالملکی 13:07 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 017: Rotator Cuff Tear خانم دکتر عبدالملکی 15:45 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 018: Scapular Winging خانم دکتر عبدالملکی 11:53 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 019: Shoulder Arthritis خانم دکتر عبدالملکی 11:16 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 021: Elbow Arthritis خانم دکتر عبدالملکی 18:27 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 022: Lateral Epicondylitis خانم دکتر عبدالملکی 07:27 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 023: Medial Epicondylitis خانم دکتر عبدالملکی 05:27 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 024: Median Neuropathy خانم دکتر عبدالملکی 15:24 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 025: Olecranon Bursitis خانم دکتر عبدالملکی 10:38 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 026: Radial Neuropathy خانم دکتر عبدالملکی 08:40 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 027: Ulnar Neuropathy (Elbow) خانم دکتر عبدالملکی 07:27 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 028: De Quervain Tenosynovitis خانم دکتر عبدالملکی 08:08 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 029: Dupuytren contracture خانم دکتر عبدالملکی 13:40 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 030: Extensor Tendon Injuries خانم دکتر عبدالملکی 24:38 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 031: Flexor Tendon Injuries خانم دکتر عبدالملکی 19:36 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 032: Hand and Wrist Ganglia خانم دکتر عبدالملکی 17:03 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 033: Hand Osteoarthritis خانم دکتر عبدالملکی 15:23 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 034: Hand Rheumatoid Arthritis خانم دکتر عبدالملکی 24:31 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 035: Kienböck Disease خانم دکتر عبدالملکی 12:38 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 036: Carpal Tunnel Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 16:37 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 037: Trigger Finger خانم دکتر عبدالملکی 12:21 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 038: Ulnar Collateral Ligament Sprain خانم دکتر عبدالملکی 16:50 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 039: Ulnar Neuropathy (Wrist) خانم دکتر عبدالملکی 14:51 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 040: Wrist Osteoarthritis خانم دکتر عبدالملکی 28:36 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 041: Wrist Rheumatoid Arthritis خانم دکتر عبدالملکی 25:31 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 096: Arachnoiditis خانم دکتر عبدالملکی 16:13 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 098: Chronic Pain Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 17:56 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 099: Coccydynia خانم دکتر عبدالملکی 11:29 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 100: Complex Regional Pain Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 13:43 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 101: Costosternal Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 16:02 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 102: Fibromyalgia خانم دکتر عبدالملکی 17:28 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 103: Headaches خانم دکتر عبدالملکی 25:05 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 104: Intercostal neuralgia خانم دکتر عبدالملکی 12:43 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 105: Myofascial Pain Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 26:35 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 106: Occipital Neuralgia خانم دکتر عبدالملکی 17:45 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 108: Phantom Limb Pain خانم دکتر عبدالملکی 15:45 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 109: Postherpetic Neuralgia خانم دکتر عبدالملکی 19:53 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 110: Post-Mastectomy Pain Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 14:10 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 111: Post-Thoracotomy Pain Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 12:17 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 113: Repetitive Strain Injuries خانم دکتر عبدالملکی 10:11 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 112: Radiation Fibrosis Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 20:31 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 114: Temporomandibular joint dysfunction خانم دکتر عبدالملکی 08:39 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 115: Central Post-Stroke Pain خانم دکتر عبدالملکی 09:24 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 116: Thoracic Outlet Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 23:39 فیلم
طب فیزیک 9: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (درد) 117: Tietze Syndrome خانم دکتر عبدالملکی 10:47 فیلم
طب فیزیک 6: طب فیزیکی و توانبخشی برادوم 2 031: Rheumatologic Rehabilitation خانم دکتر مرتضوی 48:58 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 010: Acromioclavicular Injuries خانم دکتر عبدالملکی 25:32 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 011: Adhesive Capsulitis خانم دکتر عبدالملکی 13:44 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 012: Biceps Tendinopathy خانم دکتر عبدالملکی 10:18 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 013: Biceps Tendon Rupture خانم دکتر عبدالملکی 12:32 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 014: Glenohumeral Instability خانم دکتر عبدالملکی 20:06 فیلم
طب فیزیک 8: ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا (اندام فوقانی) 015: Labral Tears of the Shoulder خانم دکتر عبدالملکی 15:45 فیلم

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رهبورد رشته طب فیزیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.