بنام یزدان پاک و به پاس حمایت ها و استقبال گسترده دستیاران محترم سال آخر، موسسه رهپویان شریف را بر آن داشت تا طرحی نو در اندازد و تسهیات ویژه ای برای شما عزیزان فراهم نماید.
شما دستیاران گرامی سال چهارم هم اکنون می توانید طی یک تماس از 50% تخفیف ویژه محصولات دیجیتال بهره مند گردید.
تاریخ اعتبار این تخفیفات استثنایی تا آخر خرداد می باشد.
محصولات دارای 50% تخفیف به شرح زیر می باشد
آزمون سنجش عملکرد دستیار (RPI)
آزمون PMP
فلش کارت
فیلم آموزشی رهبورد
فیلم دوره های آسکی

دوشنبه  18 / 03 / 1400
معرفی محصول

.

.

دوشنبه  30 / 01 / 1400
جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

پنج شنبه  26 / 01 / 1400
معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

چهار شنبه  25 / 01 / 1400

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

سه شنبه  25 / 09 / 1399

.

.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

یکشنبه  23 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

.

.

.

.

معرفی محصول
جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

پنج شنبه  20 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

چهار شنبه  19 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

سه شنبه  18 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

ویدئو اساتید

.

.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

یکشنبه  16 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر ویدئو اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

شنبه  15 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

.

ویدئوکست اساتید

.

.

.

پنج شنبه  13 / 09 / 1399

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

.

.

چهار شنبه  12 / 09 / 1399

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

ویدئوکست اساتید

.

.

.

جهت مشاهده دیگر ویدئوکست اساتید کلیک کنید.

.

سه شنبه  11 / 09 / 1399
ویدئو اساتید

.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

.

.

.

دوشنبه  10 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر ویدئوکست اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

یکشنبه  09 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

شنبه  08 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

پنج شنبه  06 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

چهار شنبه  05 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

.

.

.

سه شنبه  04 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

.

طرح دلگرمی و حمایت از پزشکان

.

.

جهت مشاهده عکس های دیگر طرح دلگرمی کلیک کنید.

.

دوشنبه  03 / 09 / 1399
معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

.

جهت مشاهده دیگر ویدئو اساتید کلیک کنید.

.

.

یکشنبه  02 / 09 / 1399
ویدئوکست اساتید

.

جهت مشاهده دیگر ویدئوکست اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

شنبه  01 / 09 / 1399
ویدئوکست اساتید

.

جهت مشاهده دیگر ویدئوکست اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

پنج شنبه  29 / 08 / 1399
ویدئوکست اساتید

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

چهار شنبه  28 / 08 / 1399
طرح دلگرمی و حمایت از پزشکان

.

.

جهت مشاهده عکس های دیگر طرح دلگرمی کلیک کنید.

.

.

منابع آزمون ارتقا- گواهینامه و دانشنامه 1400 بنا به اعلام سازمان سنجش پزشکی

.

.

.

.

.

.

معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

سه شنبه  27 / 08 / 1399
ویدئوکست اساتید

.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

دوشنبه  26 / 08 / 1399
طرح دلگرمی و حمایت از پزشکان

.

جهت مشاهده عکس های دیگر طرح دلگرمی کلیک کنید.

.

.

ویدئو اساتید

.

جهت مشاهده دیگر ویدئو اساتید کلیک کنید.

.

.

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

یکشنبه  25 / 08 / 1399
ویدئوکست اساتید

.

جهت مشاهده دیگر ویدئوکست اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

شنبه 24 / 08 / 1399
طرح دلگرمی و حمایت از پزشکان
جهت مشاهده عکس های دیگر طرح دلگرمی کلیک کنید.

.

.

ویدئوکست اساتید

.

جهت مشاهده دیگر ویدئوکست اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

.

.

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

پنج شنبه 22 / 08 / 1399
طرح دلگرمی و حمایت از پزشکان
جهت مشاهده عکس های دیگر طرح دلگرمی کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

چهار شنبه 21 / 08 / 1399
طرح دلگرمی و حمایت از پزشکان
جهت مشاهده عکس های دیگر طرح دلگرمی کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

سه شنبه 20 / 08 / 1399

.

.

.

معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.

دوشنبه 19 / 08 / 1399
ویدئو اساتید

.

جهت مشاهده دیگر ویدئو اساتید کلیک کنید.

.

.

معرفی محصول

.

جهت مشاهده دیگر محصولات کلیک کنید.

.